Vår verksamhet utgår från idrottens behov av utveckling

SISU Idrottsutbildarna är idrottens studie- och utbildningsorganisation. Vi jobbar för att stimulera människors lärande, stärker engagemanget och utvecklar idrottens verksamhet.


Vi möter idrottens behov av utveckling och utbildning genom våra sex verksamhetsformer som är rapporterbar verksamhet:


Lärgrupp

En lärgrupp kan jämföras med studiecirkeln. Deltagarna möts för att lära av och med varandra. Metodiken är självlärande grupper, där initiativ och planering görs gemensamt. Lärande sker med utgångspunkt från ett lärande material, som kan vara en bok, film, tidningsartikel, webb eller annat samtalsunderlag som bidrar till ökad kunskap. Det är i samtalet och dialogen som ny kunskap växer fram.


Kurs

En kurs har en kursledare som leder verksamheten utifrån en tydlig kurs- och timplan. En kurs ska ha en inriktning och ett uttalat utbildningsmål.


Processarbete (denna verksamhetsform hanteras och administreras från SISU distriktets håll)

För att stärka strukturen och utvecklingen i föreningen kan ett processarbete vara en god arbetsform. Då leder en av SISU Idrottsutbildarnas processledare arbetet som resulterar i en dokumentation och handlingsplan.


Lärande för barn

Lärande för barn är för barn i åldern 7-12 år, där inte samma krav på målinriktade och metodiska studier som för ungdomar och vuxna ska gälla. Verksamheten ska utgå från barnens behov och intressen, samt präglas av öppenhet och demokratiska arbetsformer.


Föreläsning

När föreningen vill samla sina medlemmar kring ett tema kan föreläsning vara en arbetsform. En föreläsning ska inspirera och det är temat som står i fokus.


Kulturprogram

När ni vill skapa delaktighet, upplevelse och eftertanke kan ett kulturprogram vara en bra arbetsform. Det kan exempelvis vara teater, sång, dans eller filmvisning på programmet. Ett kulturprogram kan också vara en utställning som väcker tankar kring olika ämnen.


Icke rapporterbar verksamhet

  • En aktivitet kan inte dubbelredovisas och samtidigt få statligt stöd i form av, exempelvis, både LOK-stöd och stöd från SISU Idrottsutbildarna.

  • Vi rapporterar inte samverkan med idrottsföreningarnas bolag och företag.

Läs gärna mer på www.sisuidrottsutbildarna.se